Regulamin

akcji SportGeneracja 2018

 

Cel imprezy:

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizator:

Organizatorem cyklu imprez SportGeneracja, zwanych dalej Akcją, jest Fundacja Wychowanie przez Sport i WPS Projekt.

 1. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa

 

Termin, godzina, miejsce :

Akcja w roku 2018 prowadzona będzie w 6 miastach w Polsce w następujących lokalizacjach:

 • 21 maj 2018 – Bydgoszcz -Stadion lekkoatletyczny im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163, 
 • 22 maj 2018 – Toruń – Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego gen. Józefa Bema 23/29, 
 • 12 czerwiec 2018  – Warszawa- Stadion lekkoatletyczny AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34
 • 14 czerwiec 2018 – Łomża – Stadion Miejski Zjazd 18, 
 • 18 września 2018  – Stalowa Wola – Stadion Lekkoatletyczny Stanisława Staszica 2, 
 • 20 września 2018 – Ostróda – Stadion Miejski ul. Kard. Wyszyńskiego 11

Organizatorzy dopuszczają możliwość prowadzenia Akcji także w innych terminach. Istnieje możliwość dołączania do akcji nowych miejscowości.

Przebieg wydarzenia:

Udział w Akcji jest bezpłatny. Kierowana jest do dzieci szkół podstawowych klas IV, V i VI. Akcja prowadzona będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów lekkiej atletyki, dziennikarzy sportowych, organizatorów rekreacji sportowej.

Ramowy program wydarzenia:

Godz. 8.30-9.00 – przybycie ekip

godz. 9.00 – odprawa opiekunów ekip/szkół/klas godz.

9.05 – rejestracja szkół, odbiór  koszulek przez opiekunów w biurze zawodów

godz. 9.30 –zakończenie rejestracji

godz. 9.30 – uroczyste otwarcie imprezy – powitanie ze sceny

godz. 9.35 – pokaz artystyczny na scenie

godz. 9.45- rozgrzewka przed biegiem integracyjnym

godz. 9.55- przejście dzieci na start biegu integracyjnego Waterrr RUN

godz. 10.00 – start biegu Waterrr RUN ( dystans 600 m)

godz. 10.10- zakończenie biegu Waterrr RUN

godz. 10.15- spotkanie przed sceną wszystkich uczestników

godz. 10.20 – występ artystyczny

godz. 10.25- przejście dzieci na po szczególne konkurencje (biegi na 33 m IV klasy dziewczęta i chłopcy , biegi na 200 m V klasy dziewczęta i chłopcy, biegi na 33 m przez płotki VI klasy dziewczęta i chłopcy)

godz. 10.30 – rozpoczęcie rywalizacji na poszczególnych arenach lekkoatletycznych

godz. 10.50- spotkanie dzieci pod sceną – krótki występ artystyczny

godz.10.55- przejście dzieci na areny lekkoatletyczne – zmiana konkurencji (biegi na 33 m klasy V dziewczęta i chłopcy , biegi na 200 m  klasy VI , bieg dziewczęta i chłopcy i na 33 m przez płotki klasy IV dziewczęta i chłopcy

godz. 11.00 – rozpoczęcie rywalizacji na poszczególnych arenach lekkoatletycznych

godz. 11.20- spotkanie dzieci pod sceną – krótki występ artystyczny

godz. 11.25- przejście dzieci na areny lekkoatletyczne – zmiana konkurencji ( biegi na 33 m klasy VI dziewczęta i chłopcy , biegi na 200 m klasy IV dziewczęta i chłopcy na 33 m przez płotki klasy V dziewczęta i chłopcy

godz.11.30 – rozpoczęcie rywalizacji na poszczególnych arenach lekkoatletycznych

godz. 11.50- zakończenie udziału w „blokach konkurencji lekkoatletycznych”

godz. 11.55- spotkanie pod sceną -rozpoczęcie rywalizacji sztafet

godz.12:00 – rywalizacja sztafet  na dystansie 200 m – dziewczęta klasy IV, V, VI

godz.12.15- rywalizacja sztafet na dystansie 200 m – chłopcy IV, V, VI

godz. 12.30- podsumowanie imprezy, ogłoszenie wyników, dekoracja, losowanie nagród

godz. 12.45 – zakończenie imprezy.

Program minutowy imprezy może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.

Uczestnicy będą rywalizować  w 4 konkurencjach według podziału na kategorie wiekowe :

 1. biegi  na dystansie 33 m dziewcząt i chłopców
 2. biegi na dystansie 33 m przez płotki (bezpieczne piankowe o wys. ok 30-35cm) dziewcząt i chłopców klas IV,V i VI
 3. biegi na dystansie 200 m dziewcząt i chłopców klas IV, V i VI
 4. bieg sztafetowy na dystansie 200 m dziewcząt i chłopców klas IV, V i VI.

Każde dziecko otrzymuje koszulkę.

Dzieci rozpoczynają „przygodę lekkoatletyczną” od biegu integracyjnego na dystansie ok. 1 km.

Wszystkie dzieci po ukończeniu rywalizacji otrzymają pamiątkowy medal.

Po zakończeniu biegu integracyjnego rozpocznie się rywalizacja w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych (bieg sprinterski, bieg płotkarski i bieg na 200 m).

Nie będzie prowadzona klasyfikacja startujących. Organizator wyłoni jedynie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie pomiaru czasu w poniższych kategoriach wiekowych na następujących dystansach:

Klasy IV – 33m/33m przez płotki/200m/sztafety – dziewcząt i chłopców

Klasy V – 33m/33m przez płotki/200m/sztafety – dziewcząt i chłopców

Klasy VI – 33m/33m przez płotki/200m/sztafety – dziewcząt i chłopców.

Start do konkurencji sprinterskich (33m) odbywać się będzie z bloków startowych.

Dzieci do startu nie mogą używać obuwia specjalistycznego (kolce lekkoatletyczne).

Uczestnictwo:

Do udziału w Akcji mogą zgłaszać się Szkoły Podstawowe klasy IV-VI (uczniowie, którzy planowo realizują program nauczania. )

Całkowity limit miejsc na każdą lokalizację wynosi 990 uczniów.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany maksymalnej ilości uczestników w poszczególnych lokalizacjach.

Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia szkoły do współzawodnictwa po upływie terminu zgłoszeń.

 

 1. Przeprowadzona zostanie oddzielna rywalizacja dla klas IV, V i VI.
 2. Bieg integracyjny Waterrr RUN

W biegu masowym udział biorą wszyscy uczestnicy. Po przekroczeniu linii mety na każdego uczestnika czeka medal. W biegu nie wyłania się zwycięzcy, tempo biegu (spokojne) dyktowane jest przez gwiazdy sportu zaproszone na wydarzenie. W Biegu mogą wziąć udział również nauczyciele i opiekunowie.

 1. Biegi na dystansie 33 m- sprint

Klasy IV dziewcząt i chłopców, Klasy V dziewcząt i chłopców, Klasy VI dziewcząt i chłopców.

 1. Biegi na dystansie 33 m przez płotki

Klasy IV dziewcząt i chłopców, Klasy V dziewcząt i chłopców, Klasy VI dziewcząt i chłopców.

 1. Biegi  na dystansie 200 m

Klasy IV dziewcząt i chłopców, Klasy V dziewcząt i chłopców, Klasy VI dziewcząt i chłopców.

 1. Przeprowadzona zostanie drużynowa rywalizacja dla klas IV, V i VI
 2. Biegi sztafetowe na dystansie 200m (osobno dziewczynki i chłopcy)

 Klasa IV: 4 dziewczynki i 4 chłopców,   klasa V: 4 dziewczynki i 4 chłopców, klasa VI: 4 dziewczynki i 4 chłopców.

Każde dziecko może wystartować w każdej konkurencji indywidualnej. W biegach sztafetowych biorą udział tylko pełne reprezentacje szkół (tj. 24 osoby).

Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zawieszenia lub przerwania akcji w danym mieście –wówczas istnieje możliwość wskazania innego miasta i obiektu sportowego do prowadzenia akcji pn. SportGeneracja.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Akcji.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzona jest Akcja oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatorów oraz kierownictwa obiektów.
 4. Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Akcji na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Akcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Wychowanie przez Sport.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 8. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
 11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 12. Organizator posiada ubezpieczenie OC oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy.

Zgłoszenia:

1.Szkoły dokonują zgłoszeń elektronicznych na adres fundacja@wychowanieprzezsport.pl od 27 kwietnia 2018 roku: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Przesyłany formularz elektroniczny nie musibyć z podpisem i pieczątką szkoły.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej dzień przed imprezą w danej lokalizacji.
 3. Istnieje możliwość modyfikacji list startowych w dniu imprezy w biurze zawodów.
 4. Ponieważ udział w Akcji biorą osoby niepełnoletnie,każdy z opiekunów przyprowadzający dzieci na Akcję, zobowiązany jest do posiadania listy uczestników i opiekunów z danej szkoły oraz pozostawienia jej w biurze zawodów wraz z pieczątką szkoły oraz pieczątka i podpisem dyrektora szkoły.

6.Zgłaszane w ramach rejestracji dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną Akcją oraz zgodę na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów przez Partnerów Akcji w tym PKO Bank Polski, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poz. 883.

7.Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu uniemożliwia Uczestnikowi start w Biegu.